It’s Time To Talk:
Erection Problems And Your Relationship

Talking Together About Erection Problems

So, you’ve decided to talk to your partner about your erection problems (EPs), because you want the stresses and strains of life to stop coming between you. The only thing is, you’re not sure how to do it.

It’s understandable. Uncertainty about how to approach the issue is what stops a lot of men from even mentioning erection problems, let alone having a conversation about them. But talking about them is going to help you, and the more people that talk about them, the easier it will be for others to do the same. That means the conversation you’re about to have won’t only help you and your partner, but everyone that experiences EPs.

Try the following to help you stop life getting in the way of your love story:

 • You’re not alone

  Erection problems are much more common than you might think. 4.3 million men in the UK experience symptoms of erectile dysfunction (ED)* (the medical name for erection problems).

  Some of the most common conditions and diseases that are linked to erectile dysfunction (ED) are ones that are also linked to lifestyle:

  Erection problems can also be caused by things that affect mental wellness, stress, anxiety and depression. EPs might be experienced regularly or just occasionally. In either case don't ignore them, as they could be a sign of an underlying health issue.

  *Prevalence based on men reporting occasional and frequent difficulty getting or maintaining an erection [ref. Kantar TNS Omnibus Survey Dec 2010 – in a survey of 1033 men].

 • Shame and blame

  Erection problems can make you feel ashamed, and even angry. Being the partner of someone experiencing EPs can also be challenging because they don’t understand what’s going on. Naturally enough, people start to wonder if it’s their fault (it isn’t).

 • Choose your moment

  Think about when and where you’re going to talk to your partner.

  Erection problems have everything to do with life getting in the way, so try and talk about them without interruptions: not when you’re getting ready to go out, or over a meal, or when you’ve just put the TV on. Don’t start the conversation when children, family or visitors are around, or when you might be distracted by phone calls.

  Choose a neutral spot to talk — not in the bedroom, or where anything can distract you. Avoid situations in which you might feel exposed or vulnerable, for example when you’re undressing for bed.

 • What to do if the conversation becomes difficult

  Think of this as a dialogue between two people who are both affected by erection problems. Think of it as the first step towards finding a solution. Together.

  If you’re going to talk about your EPs, start the conversation with the word ‘we’ e.g. ‘We need to talk about my health’, or ‘We’re going through something I think we should talk about’.

  If you’re the partner of someone with EPs, begin with ‘I’ e.g. ‘I’m worried about how you’re feeling’.

  The important thing is to avoid using ‘you’ in an accusatory or confrontational way, as in ‘You have a problem’, or ‘You don’t find me attractive anymore’.

 • Stay positive

  Having a conversation about erection problems should mean the beginning of something better for both of you.

  As well as talking things through together, speaking to someone trained to help men treat their EPs, like your doctor or pharmacist, is really straightforward.

  If it ever seems too difficult and you’re tempted to bury your head in the sand, remember: talking to your partner or speaking privately with a trained professional can put your love stary back on the right path.

VIAGRA CONNECT® MAX, 50 mg, tabletki powlekane
SKŁAD: Każda tabletka powlekana zawiera cytrynian syldenafilu w ilości równoważnej 50 mg syldenafilu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka o mocy 50 mg zawiera 1,7 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej). WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Produkt leczniczy VIAGRA CONNECT® MAX jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do satysfakcjonującej aktywności seksualnej. Do skutecznego działania produktu leczniczego VIAGRA CONNECT® MAX konieczna jest stymulacja seksualna. PRZECIWWSKAZANIA: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w charakterystyce produktu leczniczego. Zgodnie z poznanym już wcześniej wpływem syldenafilu na szlak metaboliczny zależny od tlenku azotu i cyklicznego monofosforanu guanozyny (cGMP) wykazano, że syldenafil nasila działanie hipotensyjne azotanów i w związku z tym jego równoczesne podawanie z substancjami uwalniającymi tlenek azotu (np. azotynem amylu) lub azotanami w dowolnej postaci jest przeciwwskazane. Stosowanie produktu leczniczego VIAGRA CONNECT® MAX z rytonawirem (silnym inhibitorem cytochromu P450) jest przeciwwskazane. Stosowanie inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5), w tym syldenafilu, z substancjami pobudzającymi cyklazę guanylanową, np. riocyguatem, jest przeciwwskazane, gdyż może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Substancji używanych w leczeniu zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu, nie należy stosować u mężczyzn, u których podejmowanie aktywności seksualnej może nie być wskazane. Do grupy tej należą pacjenci z ciężkimi chorobami układu krążenia, np. niedawno przebytym zawałem mięśnia sercowego lub udarem mózgu (w ciągu ostatnich 6 miesięcy), niestabilną dławicą piersiową lub ciężką niewydolnością serca. Syldenafilu nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, niedociśnieniem tętniczym (ciśnienie tętnicze poniżej 90/50 mm Hg) oraz stwierdzonymi dziedzicznymi chorobami zwyrodnieniowymi siatkówki, np. retinitis pigmentosa (gdyż u niektórych pacjentów z tą chorobą występują genetyczne zaburzenia fosfodiesteraz siatkówkowych). Powyższe zalecenia wynikają z faktu, że syldenafil nie został przebadany pod kątem bezpieczeństwa stosowania w wspomnianych podgrupach. Syldenafil jest przeciwwskazany u pacjentów, u których doszło do utraty wzroku w jednym oku z powodu niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION, ang. non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy) - bez względu na to, czy epizod ten miał związek z wcześniejszą ekspozycją na inhibitory PDE5. Produktu leczniczego VIAGRA CONNECT® MAX nie należy stosować u pacjentów z deformacjami anatomicznymi prącia (np. skrzywieniem prącia, zwłóknieniem ciał jamistych lub chorobą Peyroniego). Produkt leczniczy VIAGRA CONNECT® MAX nie jest wskazany do stosowania przez kobiety oraz mężczyzn bez zaburzeń erekcji, jak i mężczyzn w wieku poniżej 18 lat. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Upjohn EESV, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel, Holandia. Niniejsza informacja została przygotowana dnia 01.06.2022 na podstawie ChPL Viagra Connect® Max, zatwierdzonej dnia 19.11.2021. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Mylan Healthcare Sp. z o.o., tel. 22 546 64 00.