It’s Time To Talk:
Erection Problems And Your Relationship

Sharing Is Caring

When you love someone but can’t be intimate with them, it can feel like your relationship has been broken in half.

For you and your partner, being open with each other about the problem you’re facing is an important step towards making your love story whole again.

Silence Isn’t The Answer

It’s natural that you might not want to talk about your erection problems (EPs). You probably wish they would just go away. But without seeking help they probably aren’t going to, and silence isn’t going to do you any favours.

Did you know EPs – or erectile dysfunction, to use the medical term – affect millions of men in the UK?* They might be something you’re ashamed or embarrassed about, but you shouldn’t be. They aren’t unusual and nobody is to blame.

*Prevalence based on men reporting occasional and frequent difficulty getting or maintaining an erection [ref. Kantar TNS Omnibus Survey Dec 2010
– in a survey of 1033 men].

How Erection Problems Affect Your Relationship

The challenges caused by erection problems (EPs) can have a negative impact on your relationship. You might feel tense or defensive. A lack of intimacy can make your partner feel unloved. You’re both suffering, but neither of you are to blame.

It’s important to be open and honest with each other. It’s natural to want to turn your back on difficult subjects, but if you face erection problems together, you’ll see that they can be overcome.

We spoke to couples who did just that – and you can learn about their experiences.

whether you’re a man or the partner of a man with eps, there’s no need to feel threatened. eps, which are also referred to as erectile dysfunction (ed), can be treated in most cases.

It’s worth thinking about some of the ways erection problems can affect your relationship, and what you can do about it:

Your confidence and self-esteem can be knocked

Self-doubt loves nothing better than silence, so the first step to resolving this problem is to talk.

Partners can think it’s their fault

Your partner might be thinking, “Does he not find me attractive anymore?” or “Is he seeing someone else?” But it’s likely that something else is getting in the way of your relationship: life.

Erection problems can feel like a threat to your relationship

The bad news is, they can be. The good news is they don’t have to be. If you stay silent about sex and intimacy the problem may only get bigger. But when you start talking you’ll realise that the real problem was trying to handle this on your own.

Get Advice On How To Talk To Your Partner About Erection Problems

Related Content

Is Viagra Connect right for you?

If you have erection problems (EP) – what your doctor might call erectile dysfunction (ED) – Viagra Connect could help you. Speak to your pharmacist for more information

Is Viagra Connect Right For You?

Where can I get Viagra Connect?

Buy online or locally, with no prescription needed

Where To Buy Viagra Connect?

VIAGRA CONNECT® MAX, 50 mg, tabletki powlekane
SKŁAD: Każda tabletka powlekana zawiera cytrynian syldenafilu w ilości równoważnej 50 mg syldenafilu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka o mocy 50 mg zawiera 1,7 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej). WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Produkt leczniczy VIAGRA CONNECT® MAX jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do satysfakcjonującej aktywności seksualnej. Do skutecznego działania produktu leczniczego VIAGRA CONNECT® MAX konieczna jest stymulacja seksualna. PRZECIWWSKAZANIA: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w charakterystyce produktu leczniczego. Zgodnie z poznanym już wcześniej wpływem syldenafilu na szlak metaboliczny zależny od tlenku azotu i cyklicznego monofosforanu guanozyny (cGMP) wykazano, że syldenafil nasila działanie hipotensyjne azotanów i w związku z tym jego równoczesne podawanie z substancjami uwalniającymi tlenek azotu (np. azotynem amylu) lub azotanami w dowolnej postaci jest przeciwwskazane. Stosowanie produktu leczniczego VIAGRA CONNECT® MAX z rytonawirem (silnym inhibitorem cytochromu P450) jest przeciwwskazane. Stosowanie inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5), w tym syldenafilu, z substancjami pobudzającymi cyklazę guanylanową, np. riocyguatem, jest przeciwwskazane, gdyż może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Substancji używanych w leczeniu zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu, nie należy stosować u mężczyzn, u których podejmowanie aktywności seksualnej może nie być wskazane. Do grupy tej należą pacjenci z ciężkimi chorobami układu krążenia, np. niedawno przebytym zawałem mięśnia sercowego lub udarem mózgu (w ciągu ostatnich 6 miesięcy), niestabilną dławicą piersiową lub ciężką niewydolnością serca. Syldenafilu nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, niedociśnieniem tętniczym (ciśnienie tętnicze poniżej 90/50 mm Hg) oraz stwierdzonymi dziedzicznymi chorobami zwyrodnieniowymi siatkówki, np. retinitis pigmentosa (gdyż u niektórych pacjentów z tą chorobą występują genetyczne zaburzenia fosfodiesteraz siatkówkowych). Powyższe zalecenia wynikają z faktu, że syldenafil nie został przebadany pod kątem bezpieczeństwa stosowania w wspomnianych podgrupach. Syldenafil jest przeciwwskazany u pacjentów, u których doszło do utraty wzroku w jednym oku z powodu niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION, ang. non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy) - bez względu na to, czy epizod ten miał związek z wcześniejszą ekspozycją na inhibitory PDE5. Produktu leczniczego VIAGRA CONNECT® MAX nie należy stosować u pacjentów z deformacjami anatomicznymi prącia (np. skrzywieniem prącia, zwłóknieniem ciał jamistych lub chorobą Peyroniego). Produkt leczniczy VIAGRA CONNECT® MAX nie jest wskazany do stosowania przez kobiety oraz mężczyzn bez zaburzeń erekcji, jak i mężczyzn w wieku poniżej 18 lat. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Upjohn EESV, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel, Holandia. Niniejsza informacja została przygotowana dnia 01.06.2022 na podstawie ChPL Viagra Connect® Max, zatwierdzonej dnia 19.11.2021. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Mylan Healthcare Sp. z o.o., tel. 22 546 64 00.